Klubbens vedtægter


Love


for VENDSYSSEL MOTORCYKLE CLUB, GENBRUG, FREDERIKSHAVN af 1975


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20-01-1987.


§ 1.

Klubbens navn er VENDSYSSEL MOTORCYKLE CLUB, GENBRUG, FREDERIKSHAVN af 1975

Forkortet til V.M.C.

Klubbens formål er at fremme interessen for bevarelse af gamle motorcykler.

Klubben skal endvidere varetage et godt kammeratskab blandt medlemmerne, dels ved at arrangere løb, dels ved afholdelse af klubaftner.


§ 2.

Optagelse af nye medlemmer kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, evt. ved klubmøder.

For at blive medlem kræves at vedkommende ejer eller har fuld brugsret over en motorcykel som er mindst 35 år gammel, og har gyldigt førerbevis til motorcykel.

Førerbevis forevises ved optagelse.

For at blive optaget som medlem, skal 2 af klubbens medlemmer skrive ”god for” det nye medlem på optagelsesblanketten.

Der er ingen begrænsning af klubbens medlemstal.

I specielle tilfælde vil bestyrelsen kunne dispensere for optagelse af passive medlemmer.

Et medlem som optages i tidsrummet 1. januar til 1. oktober, betaler indskud og kontingent, mens medlemmer optaget i tidsrummet 1. oktober til 1. december kun betaler indskud i pågældende år, men har dog stemmeret på den generalforsamling som måtte finde sted mellem 1. oktober og 1. december.


§ 3.

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, skriftligt eller telefonisk inden udgangen af kalenderåret.

Et medlem kan udelukkes:

Hvis et medlem ikke betaler sit årlige kontingent.

Vedkommende modtager ikke nyt program og kan betragte sig som udmeldt. (Et nyt medlemskabs oprettelse vil kun være muligt ved indbetaling af nyt indskud, samt betaling af klubbens tilgodehavende.)

Hvis et medlem ikke følger de regler og anvisninger, som er givet mundtligt eller skriftligt ved et under klubbens navn afholdt arrangement.

Spørgsmålet om udelukkelse af klubben skal forelægges bestyrelsen, og er man enige, d.v.s. flertal, er bestyrelsen bemyndiget til at anmode medlemmet om at udmelde sig af klubben. Medlemmet har ret til at føre sin sag frem på nærmest følgende generalforsamling.


§ 4.

Klubbens bestyrelse skal i fællesskab sørge for medlemmernes tarv og interesse, således at disse varetages på bedste måde.

Bestyrelsen skal bestå at et ulige antal medlemmer, evt. 5 eller 7.

Generalforsamlingen vælger: 1 formand, 1 kasserer, 1 sekretær og 2 eller 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges for en toårig periode og afgår/genvælges af den årlige generalforsamling.

Ved årstal med ulige slut tal er formand, sekretær og 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Ved årstal med lige slut tal er kasserer og 1 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Der vælges hvert år 1 bestyrelsessuppleant.

Klubbens regnskab skal hvert år kontrolleres af 2 klubmedlemmer, ikke bestyrelsesmedlemmer.

Regnskabet går fra 1/10 – 30/9 følgende år.

Den årlige generalforsamling er klubbens højeste myndighed.


§ 5.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når denne finder det påkrævet. 3 bestyrelsesmedlemmer kan endvidere skriftligt indkalde til bestyrelsesmøde. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøderne.


§ 6.

Indmeldelsesgebyr er på nuværende tidspunkt fastsat til 50 kr. og kontingent er 200 kr. årligt. Rykkergebyr 50 kr. Disse beløb fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingent opkræves en gang årligt ved udsendelse af girokort.§ 7.

Den årlige generalforsamling fastsættes af den siddende bestyrelse til afholdelse i årets sidste kvartal.

Medindflydelse på generalforsamling har alle medlemmer, der har betalt kontingent for det pågældende år, ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning.

  3. Regnskabsforelæggelse.

  4. Indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelse + 1 suppleant.

  6. Valg af revisorer + 1 suppleant.

  7. Eventuelt.


Indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af klubbens sommerprogram.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes. Medlemmerne får senest 1 uge før generalforsamlingen de stillede forslag tilsendt. Såfremt der ikke er tilgået bestyrelsen nogle forslag, afholdes generalforsamlingen med dagsorden som anført i lovene, og der udsendes ikke nogen dagsorden til medlemmerne. Inden mødets start vil der være omdelt sedler med dagsordenens enkelte punkter.

Samtidig med vinterprogrammet udsendes en meddelelse om generalforsamlingens beslutninger og en liste med navnene på den siddende bestyrelse.


§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter beslutning af et  flertal af den siddende bestyrelse, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsender skriftligt ønske herom. Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal angive mødets dagsorden.

Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal.

Undtaget herfra er dog lovændringer, som kræver mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

De på generalforsamlingen vedtagne forslag, som omhandler klubbens love, bliver automatisk indføjet i denne.

Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men hvis blot 1 medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette imødekommes. Sekretæren fører protokol over hele generalforsamlingens forløb.


§ 9.

Opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling indkaldt specielt med dette på dagsordenen.

Opløsningen træder i kraft, dersom ¾ af de fremmødte stemmer for opløsningen.

Klubbens midler vil i tilfælde af opløsning tilfalde et humanitært formål i klubbens hjemby, Frederikshavn, og det er den opløsende generalforsamling der træffer beslutning om formålet.


§ 10.

Tidligere udsendte love med tilføjelser ophæves af den reviderede lov.


Bestyrelsen:

Bengt Olsen

Arnold Jensen

Jan Crilsen

Erling Laursen

Rita BachÆndring:

§ 2 – 2. afsnit – ejer eller har brugsret over en motorcykel.   (fjernet er køreklar)


Vedtaget på ordinær generalforsamling 17.10. 1995Ændring:

§2 – 2. afsnit – som er mindst 35 år gammel


Vedtaget på ordinær generalforsamling den 14. oktober 2014VENDSYSSEL MOTORCYKLE CLUB


V.M.C. GENBRUG, FREDERIKSHAVN


Tilføjelser til klubbens love vedtaget på

Generalforsamlingen d. 13.10. 1987.


Pkt. 1. Justitsministeriets cirkulære nr. 62 af

26. juni 1985 er gældende ved klubbens

orienteringsløb. (Dette ændres, hvis

gældende cirkulære revideres eller ændres).


Pkt. 2 Løbs ledelsen kan til enhver TID udelukke en

eller flere deltagere, som ikke overholder

lovens og løbets opgivne regler.


Vedhæftes klubbens love.


Ved generalforsamlingen d. 13-10-87 blev besluttet

en tilføjelse til klubbens love, om regler ved

afholdelse af løb (se ovenfor).

Desuden blev forslagene om nyt klubemblem behandlet,

og bestyrelsen blev pålagt at have et helt færdigt

udkast klar senest til januarmødet.


Klubbens har pr. 31-10-87     94 medlemmer

Klubbens har pr. 30-09-95 181 medlemmerKontingentstigning 16/10-2012


Ændring af § 6

Ved generalforsamlingen den 12/10 2012 blev besluttet

At kontingent skulle stige til 200 kr., pr. år indmeldelse 50 kr.

Rykkergebyr 50 kr.


Klubben har pr. 30-09-2012 259 medlemmer

Klubben har pr. 30-9-2014 230 Medlemmer


Opdateret 12-11-2014. Nye rgler vedrørende MC'ernes alder. Nu 35 år fra første registrering.

Comments