Generalforsamling 2013

15. oktober 2013

Fremmødt: 35 medlemmer

Formand Svend Erik Stenbakken bød velkommen til generalforsamling nr. 38. Han fortsatte med 1. punkt på dagsordenen: valg af dirigent – bestyrelsens forslag var Arnold Jensen – Valgt til dirigent blev Arnold Jensen

Formandsberetningen, hvor Svend Erik Stenbakken gennemgik foreningens arrangementer i vinter- og sommerhalvåret. Banko den 4. december 2013 – et rigtig godt julearrangement. 15. januar 2013 var det Bjarne Thomsen, som fortalte om sine motorcykelrejser i Indien igennem 20 år. Den 19. februar var vi på rundvisning på AVV i Hjørring. Den 19. marts var der snestorm, hvorfor besøget hos Aalborg vandværk blev aflyst. Den 16. april var der rundvisning på Hjørring politigård.

Sommerprogrammet startede 4. maj med Stiholtløbet, der blev vundet af Tommy og Jytte Larsen. Den 18. juni var det traktormuseum i Jerslev hos Steen Bertram. I jule var det traditionen tro besøg på HEDEBO camping hos Inger og Bent, som igen bød på røde pølser med en øl/vand. Den 18. august var der madpakketur fra Sindal med slutpunkt ved fyret i Hirtshals. Året sluttede med Krudttårnsløb den 8. september. Løbet blev vundet af Bjarne Andersen fra Frederikshavn.

Formanden takkede bestyrelsen og annoncerede næste bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013, hvor klubbens vinterprogram skulle sættes sammen. Han meddelte, at 1. punkt var julebanko den 3. december på Syvsten Kro.

Formandens beretning blev godkendt uden den store debat.

Regnskab v/Jytte Larsen

./. Regnskab vedlagt. Det fremviste et overskud på 9.617,87 kr. og en formue på 166.403,04 kr.

Der blev forespurgt, om hvorfor klubbens formue kun blev forrentet med ca. 200 kr. ? – Kunne en del af formuen ikke placeres i obligationer?

Jytte forklarede, at der ikke umiddelbart kunne opnås højere rente hos banken. Hun ville som kasserer ikke ind på at investere klubbens penge i obligationer eller andre værdipapirer. Det var som udgangspunkt ikke meningen, at klubben skal samle en stor formue sammen.

Valg

Genvalg af formand Svend Erik Stenbakken

Bestyrelsen: genvalg af Samuel Thomsen

Kampvalg mellem Kurt V. Olsen og Jørgen Thomsen fra Sindal. Afstemningen viste 21 stemmer for Kurt V. Olsen og 14 stemmer for Jørgen Thomsen, der hermed blev suppleant.

Revisor: Kirsten Thomsen – Revisorsuppleant: Jan Crilsen

EVT.

Der blev fra forsamlingen spurgt, om det ikke var på tide, at bestyrelsen gjorde noget for at standse nedgangen i medlemstallet, herunder være med til at tiltrække yngre medlemmer. Dette kunne bl.a. gøres ved, at optagelseskravet med hensyn til årgang på sin motorcykel blev hævet fra 1959.

Der var mulighed for at hæve årgangen med 10 år eller en løbende 25 års grænse.

Konklusionen blev, at bestyrelsen skal arbejde på et forslag til ændring af vedtægtens § 2 til næstkommende generalforsamling. Medlemmerne blev ligeledes opfordret til at drøfte en kommende ændring af § 2 – fremsende forslag til vedtægtsændring.

Tommy efterlyste en medlemsliste, som tidligere var blevet sendt ud sammen med programmet.

Jytte Larsen oplyste, at dersom medlemmer ønskede det, så kunne hun nemt sende en sådan via post eller via mail.

Arnold Jensen efterlyste klubbens program sendt med post, og ikke kun via klubbens hjemmeside.

Dette blev indtil videre afvist med henvisning til portoudgifter.

Stiholtløbet har de senere år været afholdt 1. lørdag i maj, men forsamlingen ønskede dette ændret tilbage til 1. søndag i maj, som det var tidligere.

Forslag til arrangementer: Hjørring Produktionsskole – Frederikshavn maskinmesterskole.

/Jørgen Willemoes Holst