Generalforsamling 2019

Tirsdag den 15. oktober 2019 kl. 19.30 på Hjallerup Kro.

Formand Samuel Thomsen bød forsamlingen velkommen. Generalforsamlingen bestod af 52 deltager.

Der var sat øl/vand frem til 25 kr. pr. stk., som hver enkelt selv skulle betale. Derimod sørgede klubben for brød og lagkage.

  1. Bestyrelsen foreslog Jytte Larsen til dirigent. – Valgt af forsamlingen

Jytte takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet. Da dagsordenen var blevet delt rundt, blev den ikke læst op af dirigenten.

  1. Formandsberetning

Klubben var på 1/10-19 på 171 medlemmer. Der var 12 stk. udmeldelser og 5 indmeldinger i perioden.

Efter generalforsamlingen 2018 var bestyrelsen samlet på Sæby Søbad for at besigtige de nye lokaler til vinterens arrangementer. Bestyrelsen konstituerede sig med Tonny C. Kristensen som næstformand, Svend-Erik Nielsen som kasserer, Jørgen W. Holst som protokolfører og Keld O. Jensen som bestyrelsesmedlem.

Den afgående kasserer Jytte Larsen fik et gavekort til Matas, som tak for lang og tro tjeneste i VMC’s bestyrelse fra 1992 til 2018.

Der blev sammensat et vinterprogram med banko 4. december, hvor 57 deltager kappedes om vin og ænder i de 25 afholdte spil.

I januar 2019 var der lavet aftale med ETU-Forsikring, hvilket blev aflyst af assurandøren. Der blev hurtigt lavet aftale med foredragsholder Thomas Mølgaard, der fortalte om sin 12.000 km lange cykeltur i Sydamerika. Der var kun mødt 14 deltager op til godt og interessant møde.

I februar var der lavet aftale med virksomheden Nordmark Maskinfabrik i Sæby. Virksomheden aflyste besøget p.g.a. overarbejde og for få medarbejder til at forestå rundvisningen.

I marts havde vi inviteret Jan Boye Nilsen fra MC-Rejser. Der ud over havde vi inviteret medlemmer fra MC klubberne Oldies og Friends of Asgaard. Der var dermed et tilhørerantal på 27 stk. Ud over reklame for MC-Rejser var foredraget en god fortælling om USA og dets flotte natur.

I april var der besøg hos American Cars Klub Frederikshavn, hvor 16 var mødt op. Der blev kikket på flotte store biler og klubbens flotte samling af dertilhørende værktøj. Der var bagt amerikansk kage m.m. og baren var åben.

Bestyrelsesmøde i april, hvor sommerprogrammet blev lagt.

STIHOLT løbet den 5. maj, hvor 36 personer var tilmeldt, men der mødte kun 25 op. Vejrudsigten meldte om regn. En stor tak til Hans Jørgen og Stiholt hjælpere for en flot tur omkring Sæby, Hørby og Ørtoft. Vinderne blev: Samuel Thomsen fra Gandrup – Arnold Jensen med barnebarnet Marcus fra Frederikshavn – Hans Hansen fra Hals – Knud Christensen fra Manne.

Fællestur i maj gik til Højbo Veterantraktorklub. Remisen ved Dybvad, hvor 16 mc’er var mødt op sammen med et par biler. De oplevede opstart af stationære motorer og så flotte traktorer. Der blev serveret kaffe og kage samt øl/vand for de fremmødte.

Den sidste onsdag i maj havde Lions i Hjørring inviteret til udstilling, hvor der var samlet 12 MC’er fra Vendsyssel Motorcykel Club genbrug. Der blev serveret mad for ulejligheden.

Fællestur i juni gik til Jørgen Larsen i Brønderslev, som fremviste sin store samling af biler, motorcykler, traktor, cykler og stationære motorer og ikke mindst ting og sager såsom radioer, båndoptager o.s.v. ”Kartoffeljørgen” er samtidig en god fortæller. Arrangementet samlede 52 motorcykler.

Fællestur i juli er traditionen tro til Hedebo Camping i Sæby, hvor Inger og Bent Christensen holder åbent hus for motorcyklister. Medlemmer fra Vendsyssel Motorcykel Club genbrug får serveret pølser og øl/vand. I år var TV Nord mødt op for at lave et indslag om VMC’s opstart og historie.

Til næste år skal klubben hjælpe med at få VORES motorcykler til at præsentere sig bedre og mere samlet.

Fællestur i august gik til Aså, hvor Svend Chr. Nielsen tog imod de 34 motorcykler fra Vendsyssel Motorcykel Club genbrug. Der blev fremvist traktorer – motorer – vejtromle og meget mere. Svend fortalte om sin lidenskab, som stammede fra hans tid som landmand. Konen og datteren havde bagt kage og lavet kaffe.

Madpakketur den 1. september startede ud fra Tylstrup Kro, hvor 11 mc’er kørte mod Gjøl, hvor den første kaffe blev indtaget. Derfra over dæmningen til Aggersund broen og videre mod Klim, hvor der blev tanket. Turen fortsatte til Thorup Strand, hvor man skulle have mødt en af gutterne fra kutterne, der ville fortælle om fiskernes hverdag. Han havde imidlertid glemt aftalen og var taget til Formel 1 i Belgien. Madpakken blev spist og turen fortsatte over Svinkløv, forbi badehotellet og over Tranum Enge til Ryå, hvor der var is hos Niels Henrik Lindhardt.

Krudttårnsløb den 22. september med start kl. 10.00 ved Krudttårnet. 26 mc’er blev delt i 2 hold, som kørte ruten modsat hinanden og at mødes ved Tannishus i Tversted til frokost. Undervejs blev der løst opgaver. Vinderne var: Hans Hansen fra Hals – Keld O. Jensen fra Frederikshavn - Villy Skov fra Frederikshavn.

Hele formandens beretning kan læses i protokollen.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

  1. Regnskab

Kasserer Svend-Erik Nielsen startede med at beklage problemerne med den seneste kontingentindbetaling. Der havde været store udfordringer med at overtaget klubbens regnskabssystem hos Winkas og betalingssystemet hos Nets.

Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Resultatet var et underskud på knap 5. 000 kr. og en egenkapital på ca. 100.000 kr.

Det har resulteret i, at aftalerne er blevet opsagt. Fremover vil han selv styre regnskabet i et Excel regneark og betalingen via udsendelse til medlemmernes mailadresse eller postadresse.

Marianne fra Brønderslev gjorde opmærksom på persondataloven, når klubben ville sende oplysninger ud til medlemmerne.

Kassereren forklarede, at han ville sende ud til hver enkelte medlem, så der ikke var mulighed for, at andre medlemmer kan se de andres personoplysninger. Der er også mulighed for at sende mail som BBC, der skjuler de andres mailadresse.

Tinne fra Frederikshavn oplyste, at hun kendte til en måde, hvor man uden persondataproblemer kan udsende til medlemmerne. Kassereren ville tage kontakt med Tinne for at høre nærmere.

Allan fra Vrensted forslog at klubben flyttede sin egenkapital til et andet pengeinstitut, når Spar Nord ville opkræve negativ rente af klubbens indestående.

Jytte fra Skagen havde læst i klubbens vedtægter, at kontingentindbetaling skal foregå via girokort, hvilket giver et problem i forbindelse med kassererens varslede ændringer af indbetaling via mail

Arnold fra Frederikshavn foreslog, at bestyrelsen fik fremsat et forslag til vedtægtsændring næste år, så § 6 blev tidssvarende.

H C fra Brønderslev spurgte, hvorfor man ikke længere kunne bruge betalingsservice?

Jytte fra Skagen svarede, at det koster en del penge, at lade betalingsservice stå for indbetalingen.

Hans Jacob fra Hjørring efterlyste svar på, hvad Winkas/Nets var, samt hvad beløbet under punktet kontorhold indeholdte.

Kassereren oplyste, at Winkas er et regnskabsprogram og at Nets er et selskab, som kan stå for udsendelse af indbetalingskort til medlemmerne og dermed indkræve klubkontingent.

Kontorholdet dækkede bl.a. over indkøb af en klub PC, så kassereren ikke skulle bruge sin private PC til klubarbejde herunder klubregnskab.

Regnskabet blev godkendt

  1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 100 kr. med begrundelse i, at klubben snart kan fejre endnu et jubilæum. Forslaget blev nedstemt.

  1. Forslag

Ingen forslag til behandling på generalforsamlingen.

  1. Valg

Formand: Samuel Thomsen villig til genvalg – valgt

Bestyrelsesmedlem: Tonny C. Kristensen villig til genvalg – valgt

Keld O. Jensen villig til genvalg – valgt

suppleant: Jan Hjørnet villig til genvalg - valgt

  1. Valg af bilagskontrollant + 1 suppleant

Forslag: Jytte Larsen fra Skagen – valgt

Forslag til suppleant: Jan Crilsen fra Stenhøj – valgt

  1. Fremtidige arrangementer – forslag og ideer

Samuel redegjorde for, at der var mødt for få medlemmer op til de foregående vinterarrangementer. I gennemsnit kun 10 % af medlemmerne. I forhold til arbejdet med at arrangere og udgiften til foredragsholder, så burde der være et større deltagerantal.

Bestyrelsen efterlyste forslag fra forsamlingen, og herunder forslag der vil give et godt fremmøde.

Der var et forslag fra bestyrelsen om, at vintermøderne blev lagt ud til Dronninglund i januar måned – til Frederikshavn i februar måned – til Brønderslev i marts måned – og til Hjørring i april måned. Det er meningen, at det er medlemmer i ovennævnte områder, som tager initiativ til et arrangement, hvor bestyrelsen selvfølgelig vil være behjælpelig.

Alternativt at der ikke bliver afholdt vinterarrangementer. De sparede penge kan i stedet for bruges til kaffe/kage/entre ved sommerarrangementer.

Hans Jørn fra Flauenskjold tilsluttede sig, at pengene blev brugt på sommerens fælles arrangementer.

Kurt fra Hjørring ville savne at komme på virksomhedsbesøg.

Marianne fra Brønderslev fortalte, at man ikke kommer til et vinterarrangement for at få kaffe og kage. Det kunne jo også være, at man ikke lige kunne den aften.

H C fra Brønderslev tilsluttede sig bestyrelsens forslag om, at hvis der ikke bliver foreslået noget fra medlemmerne, så arrangerer bestyrelsen inden vinteraktiviteter.

Samuel læste klubbens formåls paragraf op: Klubbens formål er at fremme interessen for bevarelse af gamle motorcykler. Klubben skal endvidere varetage et godt kammeratskab blandt medlemmerne, dels ved at arrangere løb, dels ved afholdelse af klubaftner.

Arnold fra Frederikshavn efterlyste netop derfor, at der blev afholdt klubaftner også i vinterhalvåret til bevarelse af det gode kammeratskab. Han gik også ind for, at vinterarrangementer blev fordelt blandt de foreslåede byer/områder.

Der bliver som udgangspunkt ikke lavet et vinterprogram af bestyrelsen

  1. EVT.

Gitta fra Frederikshavn efterlyste, at klubben annoncerede andre MC-aktiviteter. Hun henviste til, at der var annonceret et Lions arrangement i Hjørring i det seneste sommerprogram. Hun kendte til flere andre steder i Vendsyssel, hvor man efterlyste fremmøde af veteranmotorcykler. Hun havde tidligere forsøgt at få udstillingsarrangement med i klubbens program, hvilket var blevet afvist.

Hun efterlyste en liste, hvor det bliver oplyst, hvor der bliver kørt fra andre steder end Håndbæk i Frederikshavn.

Hun var klar over, at det ikke kommer af sig selv. Hun kunne dog ikke selv afse tid til at stå for det opsøgende arbejde.

Hun ønskede ikke, at det kun skulle foregå via Face-book.

Jytte fra Skagen henviste til klubbens hjemmeside.

Marianne fra Brønderslev henviste til en hjemmeside for Brønderslev

Svend-Erik fra Frederikshavn kendte til lignende lister fra andre klubber, og han tilbød at stå for at lave en liste til VMC’s hjemmeside.

Pause

Der blev tid til kaffe, rullepølse- og ostemadder, der kunne afsluttes med et stykke lagkage. Der var rigeligt til alle.

Efter pausen

Svend-Erik fra Frederikshavn reklamerede for klubbens mærker og tøj.

Tonny fra Frederikshavn fremlagde forslag til en sikkerhedsvest. Han havde undersøgt ved henvendelse til trykkeriet, der laver klubbens logo, hvor de oplyste, at kun deres samarbejdspartner kunne få adgang til logoet. Det betød, at der blev indhentet tilbud fra BYGMA. De tilbød 50 stk. veste med tryk for en stykpris på 179 kr.

Der var ikke umiddelbart tilslutning fra forsamlingen til køb af en vest til den pris. Man gav udtryk for, at prisen var for høj. Der kom forslag til, at Tonny skulle forsøge sig hos Conradsen i Frederikshavn og et par andre steder.

Samuel konkluderede, at bestyrelsen arbejder videre på en sikkerhedsvest til en max pris på 150 kr. pr. stk.

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen sluttede.

Formanden takkede dirigenten og annoncerede Banko tirsdag den 10. december 2019 kl. 1930 på Hjallerup Kro.

/Jørgen W. Holst