Generalforsamling 2015

Dette års generalforsamling blev afholdt 20. oktober på Hjallerup Kro.

Det var fremmødt 67 medlemmer.

Fra bestyrelsen meldte Samuel Thomsen afbud.

Formand Svend Erik Stenbakken bød forsamlingen velkommen og udtrykte sin tilfredshed med det store fremmøde, som var generalforsamling nr. 40.

Han gik direkte over til 1. punkt i dagsordnen: Bestyrelsen foreslog Jens Bisbjerg Andersen til dirigent. Han blev valgt uden modkandidat.

Punkt 2: formandens beretning:

Beretningen for året, der er gået siden sidste generalforsamling er følgende: Der var ikke noget arrangement i november måned, og det er der heller ikke i år.

Medlemstallet er på nuværende tidspunkt 221. 20 er udmeldt og 11 nye, hvoraf 7 er efter vedtægtsændringen.

Tirsdag den 9. december 2014

Vores første arrangement efter sidste års generalforsamling var det årlige bankospil på Syvsten kro, som tiltrak mange medlemmer med familie. Ca. 70 personer, så der måtte suppleres med flere stole og borde. En rigtig dejlig og fornøjelig aften.

Tirsdag den 20. januar 2015

Besøg hos Nordjyllands Politi. 35 medlemmer mødte op til en meget spændende aften, hvor vi virkelig fik et godt indblik i, hvad politiet gør, for at vi kan ha’ en tryg tilværelse.

Tirsdag den 17. februar 2015

På Syvsten kro hvor Palle Høst fortalte om sin mc tur til TT løb på den engelske ø Isle of Man. Et foredrag ledsaget af fotos og film. Det er motorløb, som bevæger sig på kanten af sportens overdrev. 28 medlemmer mødte frem til denne spændende aften.

Tirsdag den 17. marts 2015

Virksomhedsbesøg hos Serman & Tipsmark i Brønderslev, hvor direktør Alex Laursen fortalte meget interessant om virksomheden. Vi startede i kantinen, hvor der blev serveret kaffe og brød.

Tirsdag den 21. april 2015

Besøg på Børglum Kloster, hvor vi fik en rigtig interessant orientering om, hvad der er, og hvad der sker på Børglum Kloster. Fortalt af Anne og Hans Rottbøll, som også var vært ved aftenens arrangement.

Lørdag den 2. maj 2015

Traditionen tro startede vi igen foråret med Stiholt Løbet, hvor vi mødtes kl. 9.00, hvor firmaet var vært ved formiddagskaffen, og Hans Jørgen igen i år med sine medhjælpere havde lavet et godt arrangement, og som afslutning var klubben vært for smørrebrød og kaffe.

Vinderne af løbet blev: 1. Hans Ole og Inger

2. Samuel Thomsen

3. Tommy Christensen

Tirsdag den 19. maj 2015

Aftentur kl. 19.00 til Mekanisk Museum, Hjallerup, hvor vi var samlet i kantinen, og fik at vide, hvordan stedet fungerede, hvorefter vi var rundt i hallen, og se alle de mange spændende ting.

Grundlovsdag 5. juni 2015,

som er blevet ”veterankørernes dag”. Vi mødtes ved Øksnebjerg på Understedvej ved Haldbjerg kl. 10.00, hvor undertegnede ringede ind til restaurant Marinaen, og afgav ordre på – at vi kom 29 personer kl. 12.00 til stjerneskud, hvorefter der blev kørt en guidet tur rundt om Fr. havn med pause i Tolne skov, og vi mødte så op ved Marinaen – til en meget stor forvirring. Da der var mange andre, der også havde fået lyst til stjerneskud på samme tid.

Tirsdag den 16. juni 2015

Aftentur til Lis Ladekarl og Jørn Larsen Brønderslev, hvor der var mødt 55 medlemmer frem til en rigtig god aften, og Jørn fortalte meget interessent om alle de ting, som de havde samlet igennem årene, som vi kunne gå rundt i hallerne og beundre, hvorefter der blev serveret pølser og øl. Det blev en dejlig aften, hvor vi godt kunne bruge meget mere tid.

Tirsdag den 21. juli 2015

Aftentur til Hedebo Camping, hvor der igen i år var mødt rigtig mange medlemmer op, som det plejer blev der serveret øl og pølser af familien Christensen, og deres hjælpere, så det var en dejlig aften – akkurat som det har været igennem mange år.

Søndag den 23. august 2015

Madpakketur til Vesterhavet, hvor vi mødtes ved Luneborg Kro kl. 10.00, hvor vi kørte ind over vildmosen og holdt kaffepause ved Sandmoseskolen og fortsatte til Slette Strand, hvor der var samling ved træskibsværftet, hvor guiden fortalte om dets funktion. Vi spiste vores medbragte mad ved Fosdalen og sluttede af ved Ryå is, hvor klubben gav is til alle. En rigtig spændende tur.

Søndag den 13. september 2015

Krudttårnsløbet – Jytte og undertegnede var mødt op kl. 9.30 og var meget spændt på, om der i det hele taget kom nogle medlemmer. Da vejret var noget fugtigt og vejrmeldingen lovede mere regn – men lige pludselig lige før kl. 10.00 mødte ca. 30 medlemmer op til en guidet tur rundt omkring Frederikshavn. Ført an af undertegnede med ophold i Katsig Bakker og Sæbygård Skov, hvor der blev løst opgaver, som var lavet af Jan Hjørnet’s kone. Vi sluttede af på Søsporten med stjerneskud og et stort krus øl, som klubben var vært for.

Vindere blev:

1. Hans Ole

2. Erling

3. Ove Hansen

Dette var en kort resume af året, der er gået. Det her føromtalte står mere udførligt beskrevet i protokollen.

Dette år har der som sædvanligt knebet med tilslutning til møderne i vinterprogrammet. Dog med undtagelse af besøg på Politigården og bankospillet.

Et år er nu gået med denne bestyrelse. Jeg vil hermed sige tak for samarbejdet. Alle har været på plads, når opgaverne skulle løses. Ligeledes vil jeg sige til alle, der har gjort en indsats for klubben. Ingen nævnt – ingen glemt.

Jeg vil hermed – lige som de andre år opfordre medlemmerne til at komme med forslag til det kommende program – så kom med dem under eventuelt.

Vores næste møde er bankospil – tirsdag den 8. december 2015 her på Hjallerup Kro kl. 19.30.

Formandens beretning blev godkendt uden debat.

Punkt 3 – regnskab

Jytte Larsen læste regnskabet op punkt for punkt. – Regnskabet blev godkendt

Regnskabet vedlagt referatet.

Punkt 4 – indkomne forslag

Dette punkt udgik, da der ikke var indkommet forslag til behandling.

Punkt 5 – valg til bestyrelsen + 1 suppleant

På valg: Formand Svend Erik Stenbakken Han blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem Samuel Thomsen Han blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem Kurt Viste Olesen Han ønskede ikke genvalg

Ole Tanggaard fra Hjørring blev foreslået Han blev valgt

Bestyrelsessuppleant Jørgen Thomsen Han blev genvalgt

Punkt 6 – valg af revisor + 1 suppleant

Genvalg af Kirsten Thomsen, som bilagskontrollant

Genvalg af Jan Crilsen, som suppleant

Punkt 7 – eventuelt

Der blev efterlyst, at klubben havde et budget, så man kunne se, hvad klubben havde til hensigt at bruge penge på m.v. – Kasserer Jytte Larsen vil straks sørge for, at der bliver fremlagt et budget for næste år 2015-16

Der blev forespurgt til, hvad der blev af jubilæumsfesten. For nogle år siden blev kontingentet sat op, for at der var penge til en ordentlig jubilæumsfest. Der blev foreslået: Voerbjerg Mølle, som er et motorcykelsted. – Kasserer Jytte Larsen redegjorde for, at bestyrelsen havde jubilæumsfesten på programmet. Der vil blive nedsat et festudvalg ved førstkommende bestyrelsesmøde med en forventning om, at den bliver afholdt i foråret 2016.

Der blev efterlyst orienteringsløb med uddeling af klubbens vandrepokal. Efter det oplyste, at skulle den stå hos Poul Erik Lund, der efter hukommelse var sidste vinder af pokalen. Bestyrelsen fik til opgave at fremskaffe vandrepokalen. -- Jørgen Holst udtalte, at han gerne vil lave orienteringsløb, men at han savnede tilkendegivelser fra medlemmer, som ville hjælpe. – Der var indtil flere, som ønskede at hjælpe med at arrangere orienteringsløb i 2016.

En enkelt deltager foreslog, at klubben droslede ned i vinterprogrammet, så der kun var et arrangement hver 2. måned. Forslaget blev stillet ud fra, at formanden havde givet udtryk for, at der var for få, som mødte op til klubbens vinterarrangementer.

Formanden efterlyste forslag til vinterprogrammet 2016 – ingen forslag modtaget p.t.Generalforsamlingen sluttede med brød og lagkage med Vendsyssel Motorcykel Club genbrug som vært.