Generalforsamling 2014

Hermed referat fra generalforsamlingen afholdt efterår 2014.

Dagsorden:

  1. valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Regnskab

  4. Indkomne forslag

Vedtægtsændring v/Jørgen Holst

Vedtægtsændring v/Erling Jensen og Tommy Larsen

  1. Valg af bestyrelse + 1 suppleant

På valg:

Kasserer Jytte Larsen villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Jørgen W. Holst villig til genvalg

Bestyrelsessuppleant Jørgen Thomsen villig til genvalg

  1. Valg af revisorer + 1 suppleant

Revisorer: Kirsten Thomsen villig til genvalg

Suppleant: Jan Crilsen villig til genvalg

  1. Eventuelt

Til dirigent blev Arnold Jensen foreslået og valgt.

Svend Erik Stenbakken bød velkommen til den 39. generalforsamling i rækken. Han havde i år medbragt et horn, for at skabe ro i salen.

Til stemmetællere blev Hans Jacob Gerald og Carsten Henriksen udpeget.

Forsamlingen blev optalt til 68 stemmeberettiget.

Formandens beretning hvor han kunne oplyse, at der var en mindre tilbagegang i medlemstallet, så vi nu tæller 230 medlemmer.

Han gennemgik herefter årets forskellige programpunkter. Vintertilbuddene havde ikke tiltrukket så mange med undtagelse af bankospillet. Arrangementet på Hjørring Produktionsskole blev aflyst p.g.a. af for lidt tilmeldinger. Foredraget med jægersoldat Frank Wognsen blev kun hørt af 18 deltager.

Sommerprogrammet startede traditionen tro med Stiholtløb, hvor 34 mc’er stillede til start kl. 0900. Vinderne af Stiholtløbet 2014:

Svend Erik Nielsen

Erling Andersen

Jytte og Carsten Henriksen

Sommerens fællesture til: Brønderslev Rododendronpark – Grundlovsdag – Hjørring bjerge – Hedebo Camping – Madtur fra Sindal til Skagen - tiltrak mange medlemmer fra alle egne af Vendsyssel.

Årets afsluttende løb – Krudttårnsløbet havde 40 MC’er til start, som blev guidet rundt i Vendsyssel til afslutning i Fiskehuset i Tversted, hvor der blev serveret et flot stjerneskud. Turen vindere var:

Knud Christensen

John Arp Christiansen

Erling Jensen

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb, hvor opgaverne og arrangementer blev løst på tilfredsstillende måde. Han takkede alle, der havde gjort en indsats for klubben. Ingen nævnt – ingen glemt.

Til slut opfordrede han forsamlingen til at komme med forslag til vinterens program.

Formandens beretning kan ses/læsen i klubbens protokol.

Kassereren Jytte Larsen fremlagde årets regnskab, der viste en kontingentindtægt på 44.800 kr. + diverse indtægter fra løb og renter samt returkommission fra forsikringen på i alt 12.700 kr. Udgifterne var til afholdelse af klubløb, virksomhedsbesøg, porto, gebyrer, PBS, møder og herunder generalforsamling, kontingent til bl.a. Motorhistorisk Samråd, og kontorhold på i alt 44.100 kr., hvilket gav et driftsoverskud på 13.400 kr.

Indkomne forslag var 2 stk., som begge foreslog ændring af § 2 – for at blive medlem kræves at vedkommende ejer eller har fuld brugsret over en motorcykel af årgang senest 1959, og har gyldigt førerbevis til motorcykel – Begge forslag var en ændring til løbende 35 år. Der blev med accept fra forslagsstillerne fremlagt følgende forslag til vedtægtsændring: For at blive medlem kræves at vedkommende ejer eller har fuld brugsret over en motorcykel, som er mindst 35 år gammel, og har gyldigt førerbevis til motorcykel.

Forslaget blev sat til afstemning uden, at der foregået den helt store debat, som vi har oplevet ved de tidligere forsøg på ændring af vedtægtens § 2.

For vedtægtsændringen stemte 63 og imod stemte 5

Valg til bestyrelsen blev genvalg ligesom der var genvalg til revisor og suppleant.

Under evt var der en debat om den manglende tilslutning til arrangementer især til vinterprogrammet. Der fremkom forslag om reminder på mail, hvortil Jytte kunne oplyse, at så var der ca. 90, som ikke fik medmindre, der blev sendt post ud. Der var en bred tilslutning til, at der skulle indføres tilmelding til arrangementerne.

Under kaffen kom der en del forslag til virksomhedsbesøg, som kan bruges ved bestyrelsens næste møde.

/Jørgen Willemoes Holst