Generalforsamling 2016

Antal deltagere: 56 stk.

Forsamlingen startede med at takke bestyrelsen for den gode jubilæumsfest i Vittrup Centret den 13. februar 2016.

  1. Punkt på dagsordnen: valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Jens Bisbjerg Andersen, som blev valgt.

  2. Formandens beretning:

Der blev budt velkommen til den 41. generalforsamling og 2. gang på Hjallerup Kro.

Ingen arrangementer i november måned. Den 6. december 2016 er der banko på Hjallerup Kro.

Medlemstallet er 205 – i årets løb er der 18 udmeldte, som hovedsaligt skyldes alder. Der er kommet 2 nye medlemmer til.

Formanden gennemgik herefter årets arrangementer, der i snit har haft deltagelse af ca. 30 medlemmer.

Han sluttede af med at takke bestyrelsen for godt samarbejde, ligesom han takkede de af klubbens medlemmer, der i årets løb havde gjort en indsat for klubben.

Formandens beretning er vedlagt referatet i protokollen.

Formandens beretning godkendt

  1. Jytte Larsen fremlagde klubbens regnskab: der kan ses i klubbens protokol.

Kassererens regnskab godkendt

  1. Valg af bestyrelse samt en suppleant:

Kasserer Jytte Larsen genvalgt

Bestyrelsesmedlem Jørgen W. Holst genvalgt

Suppleant Jørgen Thomsen genvalgt

  1. Valg af revisor og suppleant

Revisor Kirsten Thomsen genvalgt

Suppleant Jan Crilsen genvalgt

  1. E.V.T.

   1. Der blev efterlyst et mærke/nål, som bevis på klubbens 40 års jubilæum.

Tinne Østervemb og Jan Hjørnet gjorde opmærksom på at Vendsyssel Motorcykel Club genbrug nu var kommet på Facebook.

Til vinterprogrammet blev der foreslået en tur til Spritfabrikkens tomme lokaler i Ålborg v/Asger Nielsen

En havde hørt rygter om, at der var kommet nye og skærpede regler for montering af sidevogn. Han ville gerne, at klubben undersøgte ved det kommende Mhs. årsmøde.

Et medlem efterlyste, at klubben sendte nyhedsbrevene fra Mhs. ud til medlemmerne.

En foreslog foredrag om Limfjorden Rundt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15, hvorefter der blev serveret kaffe/te med et stykke smørebrød og et stykke dejligt lagkage.

/ Jørgen W. Holst